Tagasiside koostööle OÜ-ga Greentec Houses

Objekti nimi

Teie nimi

Hinnangu andmiseks kasutage palun 5-palli skaalat (1-halb, 5-suurepärane)

Pakkumine ja lepingu sõlmimine

Pakkumine oli selge ning vastas pakkumiskutsele

Lepinguliste läbirääkimiste sujuvus ja lepingu sõlmimine

Teenuse kvaliteet

Lepingu tingimuste täitmine (TÄPSUSTUS: Kas eelnevalt kokkulepitud tingimused täideti vastavalt Teie soovidele?)

Koostöövalmidus

Kokkulepitud ajagraafikust kinnipidamine

Paigalduse kvaliteet ja sujuvus (juhul kui teenus oli teie poolt tellitud)

Lõpptulemuse kvaliteet

Lõpptulemuse kvaliteet (TÄPSUSTUS: Palun hinnake kogu protsessi tervikuna)

Muud kommentaarid